Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website en op elke andere website, applicatie of andere online service die verwijst naar deze gebruiksvoorwaarden, inclusief websites en online diensten, ongeacht waartoe ze toegang hebben en / of worden gebruikt, die door Geomares worden beheerd of anderszins beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk aangeduid als de "sites").

sites:

www.gim-international.com
www.hydro-international.com
www.geomatics-world.co.uk
www.gis-professional.com
www.geo-matching.com
www.products4engineers.nl
www.geomares-education.com
www.geomares-marketing.com
www.bouwproducten.nl

 

Geomares (ook aangeduid als "wij", "ons" of "onze") behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u de sites blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Aanvullende voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn op de aankoop van producten, zoals verzend- en terugkeerbeleid (ga naar Geomares Education).

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u ("u" of "gebruiker") en ons en vermeldt de materiële voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de sites. Deze overeenkomst, samen met alle updates, supplementen, aanvullende voorwaarden en alle regels en het beleid van Geomares vormen samen de "overeenkomst" tussen u en Geomares. Door de sites te bezoeken, ga je ermee akkoord dat je wettelijk gebonden bent aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de servicevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden die hierin staan ​​vermeld, dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

 

Auteursrecht en eigendom

De sites zijn eigendom van en worden beheerd door Geomares en zijn gelieerde ondernemingen en leveranciers. Alle inhoud die wordt weergegeven of weergegeven (of te koop wordt aangeboden op de sites via premium-accounts), inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en andere inhoud (gezamenlijk aangeduid als de "inhoud"), is eigendom van Geomares, haar licentiegevers, leveranciers en / of haar inhoudaanbieders, tenzij anders vermeld. Alle elementen van de sites, inclusief maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de inhoud, worden beschermd door handelskleding, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Elk van de sites mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel waarvoor een dergelijke site beschikbaar wordt gesteld. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten binnen de sites, bent u bevoegd om alleen documenten, audio en video op onze sites te bekijken, af te spelen en te downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag het materiaal niet wijzigen en u mag geen informatie of werk op de sites kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, ervan afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Behalve zoals toegestaan ​​onder toepasselijke auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal opnieuw gebruikt dat beschikbaar is op de sites. Voor de doeleinden van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op andere websites of op een netwerk aangesloten computeromgevingen verboden. U dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de sites. De sites, de inhoud en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van Geomares en zijn licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U verwijdert geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van materiaal dat op de sites wordt gevonden.

Sitetoegangslicentie

Geomares verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de sites of hun inhoud en niet voor downloaden (anders dan paginacache-opslag of tenzij anderszins toegestaan ​​door Geomares of wettelijk toegestaan) of alle of een deel van de sites en hun inhoud wijzigen. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de sites of hun inhoud; eventuele verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van de sites of hun inhoud; het downloaden of kopiëren van rekeninginformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. De sites en / of enig deel van de sites of de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geomares. U zult geen kadertechnieken gebruiken of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Geomares, haar inhoudproviders of gelieerde bedrijven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te omsluiten. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken die onze naam of handelsmerken gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien stemt u ermee in dat u niet: (i) enige actie onderneemt die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen; (ii) de goede werking van de sites of andere activiteiten op de sites belemmeren of proberen te verstoren; of (iii) alle maatregelen omzeilen die we kunnen gebruiken om toegang tot de sites te voorkomen of te beperken. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt automatisch de permissies en / of licenties die door ons aan u zijn verleend.

Bedrijfsidentificatie & handelsmerken

Al onze handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die in dit document worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de bedrijfsnamen en logo's van Geomares en zijn uitgeversafdelingen en afdrukken, namen en ontwerpen van de sites, en eventuele logo's) zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Geomares of aan haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers. U mag dergelijke handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, uploaden, plaatsen, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materialen op de sites, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geomares. Het gebruik van onze handelsmerken op een andere website of netwerkcomputeromgeving is niet toegestaan. U krijgt een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om een ​​link naar een pagina van de sites te maken, op voorwaarde dat de link ons, onze inhoudleveranciers, onze licentiegevers, onze gelieerde ondernemingen of onze producten of services niet weergeeft op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier. U mag geen Geomares-logo of een ander grafisch of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, worden hieronder geen rechten of licenties verleend.

Links naar derden

De sites bevatten links naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring door Geomares van, of enige koppeling met, of goedkeuring door de eigenaar van de gekoppelde site. Geomares is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van enige gelinkte site, of enig gevolg van het aanbieden van de link. De sites kunnen ook een tool bevatten waarmee u zich kunt aanmelden of registreren met behulp van informatie uit uw account bij een externe service (bijvoorbeeld Facebook, Twitter). Deze diensten van derden zijn niet gerelateerd aan de sites, en uw gebruik van dergelijke diensten van derden is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die diensten.

U mag de naam, afbeeldingen of symbolen van Geomares niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken die naar het oordeel van Geomares zouden kunnen impliceren dat Geomares zich in enige (I) schriftelijke of mondelinge reclame of presentatie, of (II) brochure, nieuwsbrief, boek of ander schriftelijk materiaal van welke aard dan ook, heeft gesteund.

Tarieven

Voor alle producten en diensten die op de sites worden verkocht, stuurt Geomares een rekening die met een creditcard betaald kan worden, of via overboeking. Wanneer u ons of onze leveranciers creditcardgegevens verstrekt, verklaart u ons dat u de geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard die wordt gebruikt om de producten en diensten te betalen. Indien gerechtelijke stappen nodig zijn om de verschuldigde bedragen te incasseren, gaat u ermee akkoord alle kosten te vergoeden die Geomares heeft gemaakt om de verschuldigde bedragen te incasseren, waaronder advocatenhonoraria en andere juridische kosten. U bent verantwoordelijk voor de aankoop en betaling van de kosten voor alle internettoegangsdiensten en telecommunicatiediensten die nodig zijn voor het gebruik van de sites.

Privacy verklaring

Het verzamelen en gebruiken van gegevens, inclusief het verzamelen van gegevens en het gebruik van persoonlijke informatie, valt onder het privacybeleid van Geomares, dat u hier kunt vinden.

 

Inzendingen door gebruikers

Op enkele websites van Geomares is het mogelijk commentaar achter te laten bij een product of artikel. Ook is het mogelijk zelf artikelen in te sturen. De inzendingen van de gebruiker blijven het intellectuele eigendom van de individuele gebruiker.

Door het indienen van inzendingen gaat u akkoord met de volgende regels:

  • Door uw content in te sturen danwel achter te laten op de website geeft u Geomares het recht uw werk aan te passen, te distributeren, te vertalen, te publiceren ofwel op andere manier te wijzigen zonder hier nadrukkelijke toestemming voor te hebben. Inzendingen worden als royalty-vrij bestempeld tenzij anders afgesproken met zender en Geomares.
  • Gebruikerscommentaar mag geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Als uw inzending van de gebruiker niet uw oorspronkelijke werk is, moet u alle noodzakelijke toestemmingen verkrijgen van personen die hebben bijgedragen aan of anderszins kunnen rechten in alle of een deel van de inzending van de gebruiker om de inzending van de gebruiker in overeenstemming met deze voorwaarden.
  • inzendingen door de gebruiker mogen geen inbreuk maken op het recht van derden op privacy of publiciteit. U dient alle noodzakelijke toestemming te verkrijgen van personen die zijn geïdentificeerd in of betrokken zijn bij uw inzending, met inbegrip van personen die zijn opgenomen in de fotografische inhoud, en in het geval van minderjarigen, ook van hun ouders of wettelijke voogden, indien van toepassing.
  • De inzendingen van de gebruiker moeten betrekking hebben op de inhoud van de sites en moeten bedoeld zijn als aanvulling op de discussie, de gemeenschap of markt gerelateerd zijn op de sites.
  • De opmerkingen van de gebruiker moeten respectvol zijn ten opzichte van anderen. Epitheten of andere vormen van taal of materiaal die bedoeld zijn om geweld te intimideren of aan te zetten tot geweld, zijn ten strengste verboden. Uw gebruikersverklaring mag geen negatieve opmerkingen bevatten die verband houden met ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of lichamelijke handicap of die lasterlijk, lasterlijk, onfatsoenlijk, obsceen, pornografisch of seksueel expliciet zijn.
  • De inzendingen van de gebruiker mogen geen commercieel materiaal bevatten. U mag niet om fondsen vragen, commerciële entiteiten promoten of op andere wijze commerciële activiteiten ontplooien door middel van uw gebruikersaanvraag. Het is uitdrukkelijk verboden andere gebruikers te vragen zich aan te sluiten bij of lid te worden van een commerciële online dienst of andere organisatie. Tenzij anders afgesproken met werknemers van Geomares: deze afspraak moet u zwart op wit hebben.

Alle inzendingen van gebruikers moeten voldoen aan deze regels en eventuele aanvullende richtlijnen die op de sites worden geplaatst, voor zover van toepassing. De inzendingen van de gebruiker geven niet de meningen weer van Geomares of personen die met Geomares zijn geassocieerd. In geen geval mag u direct of indirect de goedkeuring van Geomares van gebruikersinzendingen vertegenwoordigen of suggereren. Geomares staat niet in voor de nauwkeurigheid of geloofwaardigheid van commentaar van gebruikers en neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor acties die u onderneemt naar aanleiding van het lezen van inzendingen van gebruikers op de sites. Door uw gebruik van de sites, kunt u worden blootgesteld aan inhoud en gebruikersinzendingen die u beledigend, aanstootgevend, schadelijk, onjuist of bedrieglijk kunt vinden.

Account registratie & beveiliging

Als u besluit zich te registeren op een van de websites van Geomares wordt u gevraagd juiste informatie op te geven: u mag zich niet voordoen als iemand anders. U moet: (a) ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door het van toepassing zijnde registratieformulier (dergelijke informatie zijn de "registratiegegevens"), en (b) onderhouden en onmiddellijk bijwerken van de registratiegegevens om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Indien u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien Geomares redenen heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Geomares het recht uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de sites (of enig deel daarvan) te weigeren. U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of van elke andere inbreuk op de beveiliging waarvan u kennis krijgt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en het treffen van veiligheidsmaatregelen die het beste passen bij uw situatie en het beoogde gebruik van de registratie en de locaties. Wij hebben het recht om gebruikersfacturering, account-, inhouds- of gebruikersdossiers en gerelateerde informatie onder bepaalde omstandigheden (zoals in reactie op wettelijke aansprakelijkheid, wettig proces, dagvaardingen of ter bescherming van onze rechten, klanten of zaken) aan derden te verstrekken. Betalingsgegevens worden niet doorverkocht of getoond aan adverteerders. Persoonlijke voorkeuren (o.a. interessegebieden) worden wel gebruikt voor targeting op verschillende websites van Geomares.

 

Vertegenwoordigingen en garanties

U bent verantwoordelijk voor uw eigen account, het gebruik ervan en de gevolgen van het plaatsen van bijvoorbeeld producten of teksten op de sites. U garandeert het volgende: (I) u bent ouder dan de wettelijke contractleeftijd (of uw ouder of voogd heeft toestemming gegeven voor de indiening van uw account en het gebruik van de sites) en het recht en de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan, en volledig in staat en bevoegd bent om te voldoen aan de voorwaarden, bepalingen en verplichtingen als u een bedrijfsprofiel opzet; (II) u alle toestemmingen hebt verkregen en alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten bezit, of de noodzakelijke licenties daarop, om de licenties hierin te verlenen; (III) u de voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen, ermee instemt en zich eraan zult houden; (IV) de gebruikersverklaring en het gebruik ervan door Geomares zoals bedoeld in deze voorwaarden en de sites geen inbreuk zullen maken op rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en publiciteitsrechten; (V) de commentaar, artikelen of productbeschrijvingen het volgende niet zullen bevatten: (a) inhoud die onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend is of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd zou kunnen zijn met enige wet; (b) advertenties of verzoeken van bedrijven zonder dat hier overeenstemming met Geomares over zou zijn; of (c) imitaties van derden, anders dan die welke duidelijk zichtbaar zijn en niet anderszins in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Beëindiging

Geomares kan de toegang van een gebruiker tot alle of een deel van de sites, inclusief een account daarop, zonder kennisgeving opschorten of beëindigen om welke reden dan ook naar eigen beoordeling van Geomares. Bij beëindiging verliest u de toegang tot alle het afgeschermde gedeelte van de website en alle inhoud daarop. De verplichtingen die u met Geomares overeengekomen bent, blijven ook na opschorting of beëindiging van uw toegang tot de sites bestaan. Dit geldt slechts voor de websites van Geomares die gebruik maken van gebruikersaccounts.

 

Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid

Het bezoeken van de websites is op eigen risico. Mits anders beschreven worden er geen garanties gegeven over zichtbaarheid, weergaven of kliks. Geomares geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie of inhoud op de sites, en wijst in het bijzonder elke garantie met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of inhoud op de sites af. Geomares garandeert niet dat de functionaliteiten in de content ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden verholpen, of dat de sites of servers die dergelijke content beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Geomares geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de inhoud op de sites in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

 

Geomares of één van haar adviseurs is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de sites van Geomares, waaronder, maar niet beperkt tot fouten of weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, defecten, virussen, vertragingen of een storing in de servers en/of websites, al dan niet als gevolg van overmacht, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging, ongeautoriseerde toegang tot gegevens, programma's of diensten van Geomares, of anderszins. De gebruiker erkent hierbij dat deze disclaimer en beperking van aansprakelijkheid van toepassing is op alle inhoud, koopwaar en diensten die beschikbaar zijn via de sites.

In geen geval zal Geomares of een aan Geomares gelieerde entiteit of individu, licentiegever of verkoper aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg-, bijzondere, incidentele of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de sites.

 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Geomares, haar bedrijven, dochterondernemingen, filialen, directeuren, functionarissen en werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die verband houden met een schending van deze voorwaarden door u, of in verband met het gebruik van de sites of het internet of de plaatsing of verzending van een bericht of informatie op de sites door u.

Als u zich hebt geregistreerd als lid van een site, bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en gaat u ermee akkoord de bovengenoemde partijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit een dergelijk gebruik of misbruik. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account.

Overmacht

Geomares noch u zijn aansprakelijk voor schade of voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming die het gevolg zijn van handelingen of gebeurtenissen waarop zij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, waaronder, maar niet beperkt tot: brand, blikseminslag, overstroming, oorlog of revolutie. Vertragingen kunnen bijvoorbeeld zijn: startdatum van een betaald pakket of een pakketje die later dan verwacht op de bestemming is.

Toepasselijk recht

De sites zijn eigendom van Geomares in Nederland, tenzij anders vermeld. Op deze disclaimers en gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht en recht van de Europese Unie van toepassing. Door gebruik te maken van een van de sites, stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van rechtbanken in Nederland, in alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik van de sites. Indien een deel van deze voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal het niet-afdwingbare deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het toepasselijke recht voor zover mogelijk om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de rest van de bepalingen zal volledig van kracht blijven. Indien Geomares geen strikte naleving van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden afdwingt, betekent dit niet dat Geomares afstand doet van enige bepaling of recht.

 

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst is de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Geomares en komt in de plaats van eventuele eerdere (schriftelijke of mondelinge) afspraken of afspraken.

Klachten over auteursrecht

Geomares BV en haar dochterondernemingen respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, volg dan ons beleid inzake inbreuk op het auteursrecht.

 

Beleid ten aanzien van auteursrechtschending

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde materiaal is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht vormt, stuur dan een e-mail of schriftelijke kennisgeving naar onze aangewezen adviseur voor auteursrechtschending en geef de volgende informatie:

1.            Een elektronische of fysieke handtekening van degene die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;

2.            Een beschrijving en eventueel een URL van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het geschonden is;

3.            Een beschrijving en link van waar het materiaal dat u beweert te schenden zich op de sites bevindt;

4.            Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

5.            een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

6.            Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

 

Onze aangewezen adviseur voor auteursrechtschending kan als volgt worden bereikt:

Per post: Geomares, t.o.v. Copyright, Postbus 112, 8530 AC Lemmer, Nederland. Telefoon: +31 (0) 514 561 854. Per e-mail: [email protected].

Opmerking: de bovenstaande contactgegevens mogen uitsluitend gebruikt worden om Geomares op de hoogte te stellen dat uw auteursrechtelijk beschermde materiaal mogelijk is geschonden. Alle andere vragen (bv. verzoeken om technische bijstand of klantenservice, meldingen van e-mailmisbruik en meldingen van piraterij) worden in het kader van dit proces niet beantwoord en moeten via e-mail worden gericht aan onze klantenservice via: [email protected]. Hoewel Geomares zal proberen alle vragen van de klantenservice te beantwoorden, kunnen wij geen antwoord garanderen.